Ordlista HFH och algoritmhandel

| februari 21, 2012 | 0 kommentarer

Circuit breakers

Automatiska stopp i handeln när priset på en aktie rör sig för mycket från ett referenspris.

Crossing networks eller broker crossing systems

Ordermatchningssystem som kan beskrivas som ett internt elektroniskt matchningssystem som används av ett värdepappersföretag och utför kundorder gentemot andra kundorder.

Dark pools

Orderböcker utan synliga volymer, där stora order läggs i syfte att begränsa prispåverkan. Kan organiseras av såväl MTF/reglerad marknad som broker crossing systems.

Direct market access (DMA)

Kundhandel som sker genom direktåtkomst till börsens orderböcker via en börsmedlem. En order passerar enbart genombörsmedlemmens riskkontrollsystem innan vidarebefordran till marknadsplatsen.

Fragmenterad marknad

När handeln med värdepapper sker på många olika handelsplatser. Efter införandet av EU-direktivet ”Mifid” 2007 blev det lättare att konkurrera om handeln, vilket lett till en mängd nya handelsplatser.

Front running

Innebär att ha vetskap om en kursdrivande kundorder och själv genomföra transaktioner innan kundens order läggs. I avsaknad av ett tydligare begrepp har front running kommit att användas även om försök att identifiera och lägga sig före andra order i marknaden, utan vetskap om kundorder. Denna så kallade ”frontning” eller ”marknads front running” är inte olaglig.

Last second withdrawal

Ett förfarande (som vanligtvis utförs i auktionsförfarandet på en börs) som går ut på att lägga en order som inte är avsedd att handlas på och som tas bort precis innan den går till avslut. Latens Den tid det tar att placera en order i orderboken.

Market making

Att kontinuerligt ställa upp köp- och säljorder för en viss handelsvolym i ett finansiellt instrument. I begreppets traditionella mening finns även ett åtagande gentemot en handelsplats eller ett företag att utföra detta.

Momentum ignition

Att genom en aggressiv orderläggning starta eller förstärka en trend i hopp om att andra ska följa och förstärka trenden vilket skapar ett tillfälle att vända positionen.

Mifid

Markets in Financial Instruments Directive. EU-direktiv med syfte att stärka investerarskyddet och öka konkurrensen på de finansiella marknaderna. Momentumstrategier Handelsstrategier som går ut på att köpa aktier som går upp och sälja aktier som går ner.

Multilateral handelsplattform (MTF)

Alternativa handelsplatser för handel med värdepapper upptagna för handel på reglerad marknad och som drivs av ett värdepappersföretag eller en börs, exempelvis Chi-X och Burgundy. MTF kan också vara handelsplatser för mindre företags aktier som inte är upptagna på en reglerad marknad, exempelvis First North, Aktietorget och Nordic MTF. Quote stuffing Att skicka mängder med order till en marknadsplats i syfte att sakta ner andra aktörers handelssystem eller dölja den egna strategin. Risk-priser Avdelningar för egenhandel brukar vanligen kunna ställa priser till kunder och mäklare för större volymer än de som syns i orderboken,  vilket också innebär att de tar på sig större risk.

Sponsored access (SA)

Kundhandel som sker genom direktåtkomst till börsens orderböcker via en börsmedlem. En order passerar inte genom börsmedlemmensriskkontrollsystem.spoofing/layering Är en strategi att genom orderläggning söka manipulera prisbilden i ett instrument genom till exempel en kombination av köp-och säljordrar.

Spread

Skillnaden mellan bästa köp- och säljkurs för ett finansiellt instrument. Tick size Minsta möjliga prisförändring för ett finansiellt instrument. Volatilitet Kurssvängningar för ett finansiellt instrument, vanligen mätt som standardavvikelse baserat på stängningskurser.

Tick size

Minsta möjliga prisförändring för ett finansiellt instrument. Volatilitet Kurssvängningar för ett finansiellt instrument, vanligen mätt som standardavvikelse baserat på stängningskurser.

Källa: FI

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kategori: Artiklar

Skribenten (alla inlägg)

Redaktionen består av professionella placerare som varje dag lever med marknaderna och deras svängningar.

Lämna en kommentar

Prenumerera på nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev